Joke Smitprijs

facebook-tijdlijnfoto.png - Voorwaarden

Voorwaarden

 

Over de Joke Smitprijs

De Joke Smitprijs is de tweejaarlijkse regeringsprijs op het gebied van gendergelijkheid. De Joke Smitprijs is onderverdeeld in een oeuvreprijs en een aanmoedigingsprijs. De prijswinnaar van de oeuvreprijs, die bepaald wordt door een jury, ontvangt een kunstwerk en een bedrag van €10.000. De aanmoedigingsprijs is een publieksprijs, de winnaar wordt bepaald door online stemmen. Aan de aanmoedigingsprijs is een bedrag van €1.000 verbonden. Dit jaar wordt de Joke Smitprijs voor de 16e keer uitgereikt, op 11 december 2017, door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Wie kan de oeuvreprijs winnen?

Een persoon of initiatief, die een succesvolle, fundamentele bijdrage levert of heeft geleverd aan de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving, gedurende een langere tijd. De bijdrage is zowel van betekenis voor individuele levens van vrouwen als voor verandering van maatschappelijke structuren. Een jury bekroont uiteindelijk het beste initiatief. De winnaar ontvangt de prijs uit handen van de minister van Emancipatie.

 

Wie kan de aanmoedigingsprijs winnen?

Een persoon of initiatief, die zich recentelijk heeft ingezet om een inspirerende/succesvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. Het gaat daarbij om een initiatief met een veelbelovend karakter of bijzonder resultaat. De prijs dient ter aanmoediging om deze voorbeeldfunctie voort te zetten. Degene met de meeste publieksstemmen is de winnaar van de aanmoedigingsprijs. Van 1 november tot en met 27 november kan er online op de genomineerden gestemd worden, die online zijn ingezonden als kandidaat en voldoen aan de eisen.

 

Wie komt niet in aanmerking?

  • Een persoon, groep of instelling die deze prijs reeds eenmaal heeft ontvangen,
  • een persoon die deel uitmaakt van de jury,
  • een persoon, groep of instelling die in het betreffende jaar subsidie van het Rijk heeft ontvangen waarmee de voorgedragen activiteit is gefinancierd.
  • Kandidaten kunnen alleen bij leven worden voordragen.

 

Wie draagt kandidaten aan?

Online kan iedereen tussen 1 september en 13 oktober 2017 een kandidaat (een persoon, initiatief of organisatie) aandragen. Na 13 oktober gaat de jury in beraad over de oeuvreprijs, en kan er tussen 1 en 27 november online gestemd worden op de kandidaten voor de aanmoedigingsprijs.

 

Over Joke Smit

De regeringsprijs is vernoemd naar Joke Smit (1933 – 1981) die een grote rol had in de vrouwenemancipatiebeweging. Joke Smit publiceerde 50 jaar geleden haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’ (1967) en daarmee begon de beweging van de ‘tweede feministische golf’. Meer leren over Joke Smit? Bekijk dan de video die in samenwerking met Atria is gemaakt hier.

 

Privacybeleid

De Directie Emancipatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, deelt de ingevulde persoonsgegevens niet met derden. De directie garandeert dat de door haar ontvangen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig worden behandeld. De gegevens kunnen worden gebruikt om later contact op te nemen, of met toestemming een nieuwsbrief te versturen omtrent de Joke Smitprijs.

Kandidaten voor de Joke Smitprijs kunnen zichzelf of anderen aanmelden door middel van het invullen van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier. Op dit formulier dienen persoonlijke gegevens van de kandidaat te worden ingevuld. Deze persoonsgegevens zijn nodig om een kandidaat te identificeren, te beoordelen en te benaderen. Tevens zijn de gegevens nodig om uitvoering te kunnen geven aan de uitreiking en toekenning van de Joke Smitprijs.

De persoonsgegevens zullen door OCW vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. OCW zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is ter verwezenlijking van de genoemde doeleinden.

De persoonsgegevens zullen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt en niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens van de kandidaten van de Joke Smitprijs zullen worden gebruikt zolang dat noodzakelijk is in verband met de uitoefening van de aan de Joke Smitprijs verbonden rechten en verplichtingen. Behoudens verlenging, is dat tot negen maanden na toekenning.

OCW heeft adequate technische, procedurele en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Alleen medewerkers verbonden aan de organisatie, de leden van de jury en bewerkers zullen toegang verkrijgen tot de persoonsgegevens van de kandidaten.

Heeft u over het privacybeleid vragen of opmerkingen of wilt u een verzoek indienen, dan kunt u contact opnemen via het emailadres secretariaatjsp@minocw.nl. De Regeling toekenning Joke Smitprijs vindt u hier.